O úrokovej sadzbe

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

O úrokovej sadzbe

Čo je to pevná úroková sadzba

Pevná úroková sadzba je používaná najmä pri vkladoch s vopred dohodnutou dobou trvania. Typickým zástupcom je termínovaný účet. Takáto úroková sadzba býva dojednaná priamo v zmluve a je platná počas celej doby trvania vkladu, bez ohľadu na zmeny úrokových sadzieb počas trvania vkladu.

Pri produktoch, ktoré umožňujú automatické opakovanie vkladu (automatickú prolongáciu), je dohodnutý spôsob jej stanovenia pre ďalšie obdobia. Pre ďalšie obdobia sa bežne použije úroková sadzba platná v deň automatického predĺženia. Tá je opäť platná na ďalšie, rovnako dlhé obdobie.

Aká je to vyhlasovaná úroková sadzba

Vyhlasovaná úroková sadzba je úroková sadzba, ktorá sa mení jej vyhlásením. Nové úrokové sadzby sú platné od určeného dňa hneď na všetkých vkladoch, ktorých úročenie je na ňu naviazané. Znamená to, že úroková sadzba vášho vkladu sa môže zmeniť kedykoľvek. Banke stačí vyhlásiť (zverejniť) novú úrokovú sadzbu a od určeného dňa je platná aj pre váš vklad. Peniaze na vašom účte sú od okamihu vyhlásenia úročené novou úrokovou sadzbou.

Typickými zástupcami produktov s vyhlasovanou úrokovou sadzbou sú sporiace účty, vkladné knižky a iné. Je to preto, že banka nevie vopred, ako dlho budete mať vaše peniaze uložené.

Ako banky označujú úrokové sadzby

Banky zvyčajne stanovujú úrokové sadzby ako ročné úrokové sadzby. To znamená, že dané percento získate za predpokladu, že peniaze budú uložené celý rok a dané percento sa nezmení. Pokiaľ by ste teda mali peniaze uložené iba jeden mesiac, potom banka prizná 1/12 z ročného úroku (pretože rok má 12 mesiacov).

Ročná úroková sadzba sa označuje skratkou „p.a.“ od slova „per annum“ alebo slovom „ročne“. Podobne sa označujú aj kratšie lehoty. Z nich sa môžete stretnúť napríklad p.s. – per semestre (polročne) alebo p.m. – per mensem, teda mesačne.

S kratšími dobami sa skôr stretnete pri nebankových subjektoch. Preto je vhodné venovať pri porovnávaní úrokových sadzieb aj skratke, ktorá sa za číslom nachádza, a to najmä pri úveroch. 3% p.m. tak pri prepočte na ročnú sadzbu predstavuje zjednodušene 36% p.a. A to je veľké číslo, pravda?

Iné skratky sa používajú zriedka, ale pre úplnosť ich uvediem: p.q. – štvrťročne a p.d. – denne1.

Ako banky stanovujú úrokové sadzby

Banky majú rôzne spôsoby stanovovania úrokových sadzieb. Môžeme však povedať, že úroková sadzba banky sa odvíja od úrokovej sadzby, za ktorú si môže daná banka požičať peniaze od inej banky. Táto sadzba je následne pomocou presných metód vypočítavaná a zverejňovaná najmä centrálnymi bankami (napríklad tzv. EURIBOR, PRIBOR a pod.). Od tejto sadzby potom obchodná banka odpočíta svoju obchodnú maržu (zisk), a tak získa úročenie pre vklady klientov, alebo pripočíta obchodnú maržu, aby získala úrokovú sadzbu pre úvery klientom. Pod obchodnou maržou rozumieme výnos banky, z ktorého žije. Pohyb úrokovej sadzby banky býva oneskorený od zmeny sadzby centrálnej banky.

Najmä pri veľmi vysokých vkladoch alebo úveroch (napr. 130 000 eur) sa môžete stretnúť so stanovením priameho vzorca pre výpočet úrokovej sadzby. Napríklad EURIBOR + 0,2 a podobne. Znamená to napríklad, že banka vám váš úver bude úročiť úrokovou sadzbou vyššou o 0,2, ako je EURIBOR (pri hodnote EURIBOR 4% by tak bol výsledný úrok 4,2%). Dôležité je vtedy vedieť, ako často sa bude v kalkulácii aktualizovať hodnota EURIBOR a teda aj výsledná úroková sadzba.

Samozrejme banky nezriedka využívajú aj náročnejšie spôsoby výpočtu úrokovej sadzby pre klienta. Väčšinou je to však skôr o spôsobe, ako vypočíta obchodnú maržu a čo všetko do nej započíta.

Okrem úrokových sadzieb pre vklady a úvery ešte banky poznajú tzv. ročnú percentuálnu mieru nákladov označovanú tiež skratkou RPMN. Banky majú povinnosť túto sadzbu vypočítavať pri úveroch. Ide o číslo uvádzané v percentách, ktoré zohľadňuje platené úroky, poplatky a iné platby, ktoré ste povinný banke platiť za poskytnutý úver. Udáva koľko percent ročne z poskytnutého úveru vás bude stáť poskytnutý úver. RPMN sa budeme ďalej venovať v časti o úveroch.

1 Ďalšie informácie tiež na sk.wikipedia.org

O termínovaných účtoch

Miroslav Chovan

Miroslav Chovan

Leave a Replay

Registrujte sa pre odber noviniek

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit