ochrana vkladov

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Ochrana vkladov

Keď prestanem splácať úver, má problém banka.

Robert G. Allen

Keď vám banka nevyplatí vložené peniaze, máte problém vy.

autor

Čo je to ochrana vkladov?

Ochrana vkladov je súbor pravidiel, určujúcich čo sa stane s peniazmi vloženými do banky v prípade, že banka stratí schopnosť vyplácať klientom vložené peniaze.

Každá banka pôsobiaca v Slovenskej alebo Českej republike a má s príslušným fondom podpísanú dohodu, prispieva povinne do fondu ochrany vkladov. Banky majú dohodu s takýmto fondom v krajine, z ktorej pochádzajú, alebo aj s fondom v štáte, kde pôsobia. Ochrana vkladov môže byť riešená aj inou formou. Fond ochrany vkladov nezriedka funguje podobne ako poisťovňa. Banky sa skladajú na spoločný fond, z ktorého sa vyplatia vklady klientom v prípade, že niektorá z bánk, ktorá do fondu prispievala, bude nútená ukončiť svoju činnosť. V niektorých krajinách banky nemusia prispievať do takéhoto fondu do okamihu, kým netreba plniť za niektorú banku.

Fond ochrany vkladov vypočíta čiastku, ktorou musia banky prispievať. Je to spravidla určité percento z objemu vkladov uložených v banke. Banky samozrejme započítajú tento náklad do úrokovej sadzby a preto často práve chránené vklady majú nižšiu úrokovú sadzbu. Ak napríklad banka dokáže peniaze predať na peňažnom trhu za 4% p.a., túto sadzbu zníži o percento svojho zisku, o percento, ktorým musí prispieť do fondu ochrany vkladov a prípadne ďalšie náklady vyjadrené v percentách a až výsledná úroková sadzba je tá, ktorú vám ponúkne, napríklad 1,8% p.a.

Ochrana vkladov môže byť v rôznych štátoch na inej úrovni. V niektorých štátoch dosahuje ochrana hodnotu celého vkladu, v iných je obmedzená maximálnou výšku. V čase písania tejto knihy platí na Slovensku 100% ochrana výšky vkladov. Európska únia vyvíja tlak na to, aby došlo k zjednoteniu výšky ochrany vkladov v štátoch únie. V roku 2008 sa pohybovala ochrana vkladov priemerne na úrovni 20 000 eur, pričom táto hranica sa neskôr zvýšila na 50 000 eur a v niektorých krajinách sa horná hranica zrušila úplne alebo len dočasne, kým pretrváva hospodárska kríza v danej krajine.

Ako to funguje

Každá banka vedie záznamy o výške vkladov svojich klientov. Každý vklad je vedený na majiteľa, resp. majiteľov vkladov. Bežne je majiteľ účtu aj majiteľ vkladu. Výnimkou je napríklad notárska úschova. Notár po prijatí hotovosti do úschovy peniaze vloží na jeho podnikateľský účet, avšak banke oznámi, komu v skutočnosti peniaze patria. Banka túto skutočnosť zaeviduje a podľa toho sa napokon postupuje v prípade vyplácania z fondu ochrany vkladov.

Či už je váš vklad chránený alebo nie, vždy je dôležité zabezpečiť si to, aby ste mali z čoho žiť, kým fond vyplatí váš vklad. Preto môže byť na prospech mať aspoň časť peňazí v inej banke na vkladnej knižke alebo termínovanom vklade. Samozrejme záleží na tom, koľko máte peňazí. Keď nie sú úspory, nie je čo rozkladať.

Ochrana vkladov je samozrejme dobrá vec. V čase zmien výšky ochrany vkladov v jednotlivých krajinách v roku 2008, kedy sa prejavili stratové obchody niektorých bánk, bolo možné pozorovať ako klienti presúvali peniaze medzi bankami.

Banky pozorovali, že najmä nižšie príjmové a nižšie vzdelanostné skupiny ľudí presúvali svoje peniaze z banky do banky, podľa toho, aké informácie sa objavili v tlači. V skutočnosti takéto presuny stáli viac peňazí tých klientov, ako to, keby vynaložili prostriedky na získanie väčšieho množstva informácií. Mnohé presuny mali skôr emocionálny základ. Takéto správanie je pochopiteľné a nie je sa čomu čudovať. Pre nižšie príjmové skupiny je strata malej sumy peňazí bolestivejšia, ako keď rovnakú sumu stratí človek s vyšším príjmom. Nie nadarmo sa veľkosť bohatstva vyjadruje aj v sume peňazí, ktorá pre človeka v prípade straty znamená veľkú škodu. Kým pre začínajúceho absolventa predstavuje strata 2 eur takmer katastrofu, iný môže mať násobne väčšiu sumu zahrnutú do mesačných charitatívnych príspevkov.

Vráťme sa späť k bankám. Banky, ktoré majú svoju činnosť registrovanú priamo na určitom území, podliehajú ochrane vkladov platnej v danom štáte. Výnimku tvoria banky, ktoré podnikajú na danom území na základe voľného poskytovania služieb v rámci Európskej únie. Napríklad pobočky zahraničných bánk. Tieto môžu mať poistené ich vklady v domácom fonde na ochranu vkladov, alebo vo fonde, podľa ktorého sú chránené vklady materskej banky.

Sledujte svoju banku

Pokiaľ máte také množstvo peňazí, že má pre vás zmysel sledovať hornú hranicu ochrany vkladov, potom je dobré si zistiť, akým spôsobom bude váš vklad chránený. Jednak ochranou vkladov a jednak kapitálovou silou banky, do ktorej peniaze vkladáte. Práve zdravie banky tak kapitálové, teda z hľadiska peňažnej sily, ako aj personálne, je tou najlepšou ochranou vašich peňazí.

Je na vás, či investujete čas na to, aby ste si overili stabilitu banky z pohľadu schopnosti plniť svoje povinnosti, alebo z pohľadu príslušnosti k niektorému zákonnému režimu ochrany vkladov. Veľa o banke napovedá to, ako sa správa banka voči svojim akcionárom, ako vystupuje jej manažment pred verejnosťou, ako komunikuje s klientmi, akým spôsobom rieši reklamácie a podobne. Akýkoľvek náznak arogancie, zanedbávania povinností, či nepravdivých informácií o hospodárení, sú významným ukazovateľom kvality banky.

Ak niekomu zveríte svoje peniaze, mali by ste sa zaujímať, čo s nimi robí a ako sa správa. Banky sú akciové spoločnosti a ich akcie sú zväčša verejne obchodované na burze cenných papierov. Z toho dôvodu sú povinné zverejňovať informácie o hospodárení. Stačí preto zalistovať na internete. Pokiaľ nerozumiete číslam, ktoré zverejňujú, môžete požiadať niekoho známeho, ktorý pracuje vo svete účtovníctva alebo investovania, aby spolu s vami prezrel ich finančné výkazy a vysvetlil vám, ako sa na tie čísla pozerať. Pozor! Výška zisku ešte nemusí hovoriť o tom, či je banka zdravá alebo dôveryhodná.

Zhrnutie

Zistite si, akými pravidlami sa riadi ochrana vkladov vo vašej banke. Najmä pobočky zahraničných bánk môžu mať iné pravidlá, ako domáce banky.

Pred vkladom si overte zdravie banky a pravidelne ho kontrolujte.

Pokiaľ máte veľa peňazí, zvážte uloženie časti rezervy aj do inej banky.

Vyššia ochrana vkladov niekedy znamená vyššie náklady na správu peňazí. Potrebujete takú vysokú ochranu?

Vyplatenie peňazí z uzavretej banky môže trvať od niekoľkých dní do niekoľkých mesiacov. Dokážete ten čas vykryť z iných zdrojov?

Miroslav Chovan

Miroslav Chovan

Leave a Replay

Registrujte sa pre odber noviniek

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit