Štruktúrovaný vklad

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Štruktúrovaný vklad, hit posledných rokov

Banka je najbezpečnejší podnik, kde môžu vaše peniaze pracovať pre vás… Pokiaľ si ju nezameníte s dostihovou dráhou a nestavíte na nepredvídateľný vývoj na finančných trhoch.

Pri štruktúrovanom vklade je výška výnosu neistá, výnos je zväčša odvodzovaný od vývoja cien produktov, na ktoré je napojený. Je možné sa stretnúť s napojením na ceny komodít (ropa, zlato, a pod.), na výšku burzových indexov, na výmenný kurz národných mien a iné. Vklady banka prijíma počas presne stanoveného obdobia.

Garantované sú obľúbené

Najväčšiu obľubu majú štruktúrované vklady, ktoré garantujú minimálnu výšku zhodnotenia alebo aspoň výplatu toho, čo ste vložili; voláme ich tiež garantované vklady. Je potrebné upozorniť, že výška minimálneho zhodnotenia málokedy dosahuje úročenie termínovaných vkladov, no na druhej strane sa vám aspoň nezníži suma peňazí, ktorú ste vložili.

Aj čas hrá rolu

Štruktúrované vklady sú časovo obmedzené vklady, ktoré sú naviazané na produkty kapitálového trhu. Ide prevažne o opcie, akcie, alebo výmenný kurz vybraných národných mien. Zisk zo štruktúrovaného vkladu je založený na pohybe cien na kapitálovom trhu. Môže to byť rast alebo pokles cien vybraných produktov. Nezriedka pohyb cien akciových indexov, prípadne pohyb cien výmenných kurzov určených národných mien a pod. Investovanie do štruktúrovaného fondu sa dá niekedy prirovnať k stávke na dostihoch. Kapitálové trhy, na rozdiel od dostihov, ponúkajú aj produkty, ktorými sa môžete poistiť pre prípad neželaného vývoja, alebo zvýšiť pravdepodobnosť zisku. Banka takéto produkty pozná a využíva.

A čo poplatky

Skôr, ako sa zapojíte do „hry“, banka od vás často vyberie tzv. vstupný poplatok. Tento vstupný poplatok zníži váš budúci výnos z investície ešte skôr, ako ste niečo dosiahli. Ukážme si to na príklade:

Uvažujete o investovaní 10 000 eur. Vstupný poplatok je napríklad 1,5% z výšky investície. Máte obvykle dve možnosti:

 1. znížiť investíciu tak, aby vám mohli odpočítať poplatok

10000 eur investícia – 148 eur poplatok = 9852 eur vklad

 1. použiť extra peniaze na zaplatenie poplatku

10000 eur investícia + 150 eur poplatok = 10000 eur vklad

Nech si zvolíte tú, či inú stratégiu, všimnite si, že vždy zaplatíte 1,5% z budúceho výnosu a to ste ešte len vložili. Pokiaľ máte garanciu minimálneho výnosu aspoň vo výške vstupného poplatku, tak budete mať istotu, že sa vám aspoň vrátia peniaze, ktoré ste investovali.

Z praxe

Pri takýchto investíciách by sa mala banka zachovať férovo. Myslím tým podieľať sa na zisku a tiež aj na strate. Preto by si nemala pýtať poplatok, keď ešte nebol dosiahnutý žiaden kladný výsledok. Skúsme si preložiť výzvu banky pri otvorení takéhoto vkladu, ktorú uvádzam, ako príklad textu uverejneného na internetovej stránke jednej slovenskej banky v marci 2006 o garantovanom vklade:

Počas uvádzacej doby viazanosti vkladu je váš vklad úročený úrokovou sadzbou podľa platných úrokových sadzieb Banky pre 1-mesačné terminované vkladové účty podľa výšky vkladu.

Banka vám garantuje návratnosť vkladu mimo vstupného poplatku podľa aktuálne platného sadzobníka poplatkov Banky.

Vkladom do Garantovanej investície získate jedinečnú príležitosť podieľať sa na výnose kapitálových trhov hlavných svetových regiónov, pričom vplyv pohybu koruny voči ostatným menám je zaistený. Po skončení štandardnej doby viazanosti vkladu máte nárok na bonusový úrok až do výšky 24 % za celé obdobie trvania vkladu.“

Hovorili sme o tom, že štruktúrovaný vklad je ponúkaný počas určitého obdobia, ktoré je obyčajne od jedného do troch mesiacov. Kratšie obdobie sa používa iba pri vkladoch pre úzku a vopred známu skupinu klientov. Toto obdobie nazvali „uvádzacia doba“. Lepšie banky prijaté vklady počas uvádzacej doby úročia ako mesačný termínovaný vklad. Potom vklad úročený nie je. Je to preto, že potom banka za nazbierané peniaze nakúpi dohodnuté produkty kapitálového trhu.

Keď investujete

Začne sa obdobie hry… „kocky sú hodené, stávky prijaté“. Je dôležité, aby ste pred každým vložením peňazí mysleli na to, že vkladáte peniaze do niečoho, čo nemusí priniesť žiaden výnos. V druhom odstavci uvedeného textu banka garantuje, že vráti aspoň vklad (investícia po odpočítaní vstupného poplatku).

Počas hry sa mení situácia na kapitálovom trhu, ktorá sa mení ako počasie na horských štítoch. Váš bonusový úrok je plne odkázaný na milosť a nemilosť vrtochom miliónov ďalších investorov, ktorí nevedomky rozhodujú aj o vašich ziskoch a taktiež závisí na schopnosti manažéra fondu, ako dokáže chrániť vašu investíciu.

Banka v určených dňoch zaznamená rozhodujúce ukazovatele, napríklad hodnotu burzových indexov. Aplikuje na ne vzorec, ktorý nájdete v obchodných podmienkach vkladu. Podľa čísla, ktoré je tak vypočítané, sa určí výšku vášho výnosu. Ak je vývoj priaznivý – zarobíte, ak nie – prídete o peniaze v sume zaplatených poplatkov.

Kto chce mať zisk, musí niesť aj náklady.

Titus Maccius Plautus

Náklady

S každou investíciou sú spojené aj náklady. Investovanie vás stojí čas, ktorý investujete ešte pred investovaním peňazí. Investovanie je spojené so službami, ktoré pre vás vykonajú iní a aj banka. Za ich služby je potrebné zaplatiť. Chcem povedať, aby ste nebrali vstupné poplatky banky za okrádanie. Vaše poplatky sú vašimi nákladmi na dosiahnutie vášho budúceho zisku. Váš budúci výnos z investície je váš budúci zisk. Je dôležité, aby vaše náklady spojené s investíciou boli primerané k budúcim výnosom z vykonanej investície. Ak má byť váš budúci zisk 200 eur a vy investujete 5 dní do rozhodovania a zaplatíte 100 eur na poplatkoch, to ja považujem za neprimeraný poplatok. Ak by ste tých päť dní venovali brigáde v hypermarkete, váš výnos by bol pravdepodobne vyšší.

Ďalšiu dôležitú vec, ktorú by ste pri rozhodovaní mali zvážiť je doba, ktorá uplynie, kým sa vám vráti vaša počiatočná investícia. Čím skôr sa vám vráti vaša investícia, tým kratšie riziko nesiete a tým skôr sa zbavíte obáv o svoje vlastné peniaze. Je ďaleko príjemnejšie hrať s peniazmi získanými z investície, ako s vlastnými, možno aj ťažko našetrenými peniazmi.

Pri štruktúrovanom vklade ide o to pozbierať určité množstvo peňazí za určitý čas v tzv. období predaja. Za nazbierané peniaze sa nakúpia akcie alebo cudzia mena, alebo iné produkty kapitálového trhu. Následne sa čaká dohodnuté obdobie a sleduje vývoj určených ukazovateľov, napríklad pohyb cien vybraných akcií. Pre banku je výhodné preniesť na klienta riziko straty.

Príklad

Uvedieme si jeden veľmi zjednodušený príklad:

Ak je štruktúrovaný vklad napojený na akcie, potom sa napríklad za vyzbierané peniaze nakúpia dohodnuté akcie a zároveň sa nakúpia opcie. Nakúpené opcie zabezpečia minimálnu cenu, za ktorú sa budú môcť akcie predať. V prípade, že cena akcií poklesne, akcie sa predajú za cenu dohodnutú v opcii. Tak sa dosiahne minimálny zisk, alebo aspoň žiadna strata. Ak cena akcie vzrastie, tie budú predané za vyššiu cenu a tak sa dosiahne vyšší zisk. A ak je dohodnutý napríklad 70% podiel na zisku, potom dostanete 70% z dosiahnutého zisku.

Toto je veľmi zjednodušený príklad, ktorý poslúžil pre ilustráciu fungovania štruktúrovaného vkladu napojeného na akcie obchodované na kapitálovom trhu.

Pri rozhodovaní sa pre štruktúrovaný vklad je vhodné si prepočítať teoreticky možný výnos štruktúrovaného vkladu na ročnú úrokovú sadzbu a porovnať s garantovaným výnosom na termínovaných vkladoch. Doporučujem urobiť aj iné porovnania, napríklad aj s výškou dividend z akcií. Je určite vhodné poradiť sa s nezávislým odborníkom o tom, či hra, do ktorej sa chystáte vložiť svoje peniaze, má dostatočne vysokú pravdepodobnosť zarobiť viac ako iné formy.

Napriek tomu, že v úvode prirovnávam tento produkt ku stávkam na dostihových pretekoch, musím povedať, že investovanie do dobre postavených štruktúrovaných vkladov nie je hazard. Každá banka sa snaží vždy postaviť taký štruktúrovaný vklad, ktorý má vysokú pravdepodobnosť úspechu. Banka na rozdiel od hazardného hráča má možnosť využiť nástroje pre ochranu pred stratou. Banka tu vystupuje ako veľmi dobrý znalec, ktorý pozná kone nastupujúce na pretek, vie s vysokou pravdepodobnosťou určiť, ktorý kôň dobehne v prvej trojici a využije možnosti pre zabránenie stratám. Takéto produkty bývajú zaujímavým doplnkom k iným formám investovania.

—————————————– Zhrnutie ————————————–

Pri štruktúrovanom vklade je dôležité:

 • vedieť od čoho závisí váš výnos,

 • odhaliť obmedzenia vzťahujúce sa na budúci výnos,

 • overiť si, ako budete informovaný o vývoji hodnôt, od ktorých závisí váš zisk a aké máte možnosti kontroly,

 • spočítať si náklady na investíciu,

 • porozumieť pravidlám, ktorým podlieha vaša investícia, to znamená poznať čo sa môže stať a ako sa to prejaví na vašej investícii a budúcom výnose,

 • zistiť si, čo je spojené s ukončením investovania

 • ako vás zasiahne zdanenie výnosu.

Vždy si nechajte vopred riadne vysvetliť:

 • Čo je potrebné urobiť preto, aby ste mohli investovať?

Je nutné zriadiť si majetkový účet? Je podmienkou mať v tej banke bežný účet? Spĺňate vekovú hranicu? Aká je minimálna výška investície?

 • Ako sa počíta výnos?

Minimálny výnos je pevne stanovený – zafixovaný – pri splnení niektorých podmienok? Výnos je plne závislý od úspešnosti vývoja kurzu národných mien?

 • Aké podmienky musia byť pre zisk splnené?

Burzové indexy neklesnú pod stanovenú hranicu, alebo naopak zmenia sa minimálne v nejakom rozsahu? Výmenný kurz dvoch národných mien sa udrží nad stanovenou hodnotou? A podobne.

 • Aká je ochrana vkladu?

Vzťahuje sa na vložené peniaze zákon o ochrane vkladov? Aká je istota, že neprídete o všetko, čo vložíte? Atď.

 • Koľko peňazí vám bude na konci obdobia vyplatených v prípade úplne nepriaznivého vývoja?

 • Aké poplatky sú s vkladom spojené?

Poplatky v deň investovania; priebežné poplatky za správu; poplatky pri výplate, aké sú poplatky súvisiace s majetkovým účtom?…

 • Aké sú možnosti predčasného výberu vkladu a náklady s tým spojené?

Je vôbec možné predčasne vybrať? Za akých podmienok? Čo preto treba urobiť?

 • Koľko vám vyplatia, v prípade predčasného výberu?

Odrátajú poplatok? Nevyplatia výnos? Je možné vybrať iba časť?

 • Ako si môžete sami sledovať splnenie podmienok pre vyplatenie výnosu?

Kde nájdete potrebné informácie? Akú informáciu je dobré hľadať? Aká hodnota je tá správna?

 • Ako budete o stave investície a plnení podmienok informovaný?

Budú zasielať pravidelné výpisy? Podajú vám informáciu na infolinke? Zverejnia na internete?

V každej banke a pri každom štruktúrovanom vklade bude odpoveď iná. Je to preto, že každý štruktúrovaný vklad má inú štruktúru produktov kapitálového trhu, na ktoré je naviazaný. S tým súvisia aj podmienky.

Miroslav Chovan

Miroslav Chovan

Leave a Replay

Registrujte sa pre odber noviniek

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit