Ako sa nedopustiť poistného podvodu pri poistení majetku

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Jednou z definícií Poistného podvodu je, keď využitím poistenia získate neoprávnene výhodu alebo úžitok, ktorý vám neprináleží najmä podaním neúplných alebo nepravdivých informácií. Nevedomosťou sa môžete dopustiť podvodu… 

Keď máte dve poistky na ten stý majetok

Poistili ste si auto, dom, byt, chatu avšak zistili ste, že iná poisťovňa kryje aj iné riziká. Prípadne vás priateľ nahovoril na „lepšie“ poistenie a veď prečo by ste mali čakať, kým sa staré poistenie skončí. Či už je to z takého, či onakého dôvodu, fakt, že máte uzatvorených viac poistení na ten istý majetok ešte nie je prehreškom proti zákonu.

Vieme, že poisťovne kryjú rôzne riziká a rôznym spôsobom pristupujú k likvidácii poistných udalostí. V niektorých prípadoch si viete vyslovene namiešať poistenia, ktoré vám vyhovujú s ohľadom na riziká, ktoré chcete mať poistené. A tak si môžete vybrať, od ktorej poisťovne budete žiadať poistné plnenie.

Mať viac poistení na jeden majetok je legálne

V nasledovnom som sa oprel o ustanovenia Občianskeho zákonníka, konkrétne šiesty oddiel „Poistenie majetku“. Pokaľ vám niekto tvrdí, že môžete mať iba jedno poistenie na ten istý majetok, myslí to dobre, avšak nemá úplne pravdu. Ten istý majetok si môžete poistiť aj v niekoľkých poisťovniach. Najlepšie je, ak o tom informujete tieto poisťovne. Pokým platíte poistné, je všetko v poriadku. Musíte si však dať pozor v okamihu, keď nastane poistná udalosť.

Je potrebné pri uplatňovaní plnenia z poisťovní myslieť na nasledovné:

a) uplatníte si škodu iba v jednej poisťovni – u tej, kde očakávate lepšie plnenie alebo

b) súčet výplat z viacerých poisťovní neprevyšuje celkovú sumu vzniknutej škody alebo

c) poisťovne kryjú a plnia z rôznych rizík, stále však platí písmeno b.

Zväčša je potrebné informovať príslušné poisťovne o tom, že na uvedený majetok je dohodnuté poistenie aj v inej poisťovni a poistné plnenie bude vykonané aj z inej poisťovne. V takom prípade sa zvyčajne poisťovne spoločne dohodnú na poistnom plnení tak, aby nedošlo k porušeniu zákona pre bezdôvodné obohatenie sa, ako aj k poistnému podvodu.

Ukážme si nejaký príklad

Aby sme veci zjednodušili, predstavte si, že máte auto, ktoré si chcete poistiť pre prípady rôznych rizík. Ideálnym prípadom je havarijné poistenie. Pri tomto druhu poistenia volí každá poisťovňa rôzny prístup. Niektoré kryjú iba havárie, niektoré vás nútia do spoluúčasti (t.j. drobné škody nehradia), niektoré v prípade nehody znížia bonus, čím a zvýšia cenu poistenia.

V prípade, že máte poistenie v oboch poisťovniach a každá poisťovňa kryje rozdielne riziká môžete nahlásiť škodu v oboch. Nahlásenie je možné vykonať naraz alebo aj postupne v poisťovni A a následne v poisťovni B. Napríklad nahlásite udalosť v poisťovni A a získate poistné plnenie znížené o spoluúčasť. Následne nahlásite udalosť v druhej poisťovni (pozor na lehoty). Doložíte doklady z prvej poisťovne a požiadate o stanovenie hodnoty poškodenia druhou poisťovňou a uplatnenie rozdielu medzi vyplateným plnením a výškou škody určenou druhou poisťovňou.

Iné možnosti

Situácia je ešte prehľadnejšia, keby napr. poisťovňa A nehradila čelné sklo, ale poisťovňa B áno. V takom prípade by malo zmysel uplatniť si časť v poisťovni A a v B poisťovni iba čelné sklo a spoluúčasť.

Pokiaľ teda dáte pozor, aby ste si z oboch poisťovní neuplatnili viac ako je výška škody a splníte si všetky ohlasovacie povinnosti, výsledok by vás mohol potešiť. Napríklad jedna poisťovňa odmietne hradiť čelné sklo, avšak tá druhá to uzná a vyplatí vám ho, alebo z jednej dostanete plnenie po odpočítaní spoluúčasti ale v druhej si uplatníte iba tú hodnotu spoluúčasti. Ide o to, že vy môžete poisťovni povedať, že si nárokujete vyplatiť iba časť škody, iba za určité poškodenie obzvlášť ak uvediete, že ostatné škody boli uhradené inou poisťovňou. Všetko je vec ľudí, ktorí udalosť šetria a tak výsledok nie je nikdy zaručený.

Výňatok z Občianskeho zákonníka:

Šiesty oddiel
Poistenie majetku
  • 806

Z poistenia majetku má poistený právo, aby mu bolo poskytnuté plnenie vo výške určenej podľa poistných podmienok, ak sa poistná udalosť týka veci, na ktorú sa poistenie vzťahuje.

  • 807

Ak je tá istá vec poistená pre rovnaký prípad u viacerých poistiteľov a ak prevyšuje úhrn poistných súm poistnú hodnotu veci alebo ak prevyšuje úhrn súm, ktoré by z uzavretých zmlúv z tej istej udalosti poistitelia boli povinní plniť (viacnásobné poistenie), je každý z poistiteľov povinný poskytnúť plnenie do výšky hodnoty veci alebo dohodnutej poistnej sumy len v pomere sumy, ktorú by bol povinný plniť podľa svojej zmluvy, k sumám, ktoré by boli úhrnom povinní plniť všetci poistitelia.

  • 808

Pokiaľ je vec poistená pre tú istú dobu zároveň iným poistením proti jednotlivým osobitným nebezpečenstvám, poskytne poistiteľ plnenie z poistnej udalosti spôsobenej takým osobitným nebezpečenstvom – ak má vôbec povinnosť nahradiť škodu – pokiaľ poistený nemohol dosiahnuť plnenie z poistenia pre prípad takého osobitného nebezpečenstva.

Doplnkové informácie k textu

Informácie uvedené v tomto texte reprezentujú súkromný názor a akékoľvek kroky, ktoré vykonáte podľa alebo na základe vyššie uvedeného, vykonáte iba na vlastnú zodpovednosť.

Miroslav Chovan

Miroslav Chovan

Leave a Replay

Registrujte sa pre odber noviniek

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit