Vyhlásenie o informáciách zverejnených na internetových stránkach miroslavchovan.sk

Články, dokumenty a ďalšie informácie uverejnené na tomto webovom sídle (internetové stránky domény miroslavchovan.sk) majú informačný charakter.  Účel zverejnených informácií je výhradne vzdelávací, ilustračný, komerčný a pre účel diskusie.

Informácie obsiahnuté na tomto webovom sídle a v článkoch sú zhromažďované zo zdrojov, o ktorých je autor presvedčený, že sú spoľahlivé, ale spoľahlivosť týchto zdrojov nemôže zaručiť. Články môžu obsahovať informácie založené čiastočne alebo aj úplne na modeloch, hypotetických predpokladoch a iných analýzach autora (ktoré tu nemusia byť nevyhnutne popísané).

Zodpovednosť

Majiteľ webového sídla, ani autori článkov nie sú zodpovední za akékoľvek škody spôsobené použitím informácií zverejnených na tomto webovom sídle ktoroukoľvek osobou.

Predpoklady, modely a odhady

Vypracované modely nemusia zohľadňovať a ani nezohľadňujú individuálnu situáciu čitateľa. Informácie môžu obsahovať finančné a iné predpoklady a odhady budúceho vývoja. Akékoľvek predpoklady a odhady budúcnosti vychádzajú z autorovho  vnímania historických trendov, súčasného stavu trhu a očakávania budúceho vývoja a ďalších skutočností, ktoré autor považuje za daných okolností za vhodné. Skutočnosť, či budú odhady a predpoklady autora skutočne zodpovedať budúcemu vývoju závisí na mnohých neistých a neznámych skutočnostiach a rizikách. Pri vyhodnocovaní zverejnených informácií, modelov, predpokladov a odhadov by mal čitateľ a potenciálny záujemca o finančnú službu zvážiť najmä jeho osobnú situáciu a rôzne faktory, ktoré by mohli spôsobiť, že model, predpoklad alebo iný odhad by viedol k iným výsledkom. Investor alebo záujemca o akúkoľvek finančnú službu sa musí rozhodnúť pre jej nákup alebo využitie na základe informácií jemu poskytnutých pri výkone finančného sprostredkovania a dôsledne sa oboznámiť s dokumentmi, ktoré sú mu v tejto súvislosti predložené.

O aktualizácií informácií

Informácie zverejnené na tomto webovom sídle, nie sú majiteľ webového sídla, ani autor povinní aktualizovať alebo upravovať podľa udalostí, ktoré nastali po ich zverejnení, pokiaľ táto povinnosť nevzniká podľa zákona.

Iné

Napriek tomu, že všetky informácie, vrátane údajov modelov, obsiahnuté na tejto webovej stránke boli vypracované v dobrej viere, majiteľ webového sídla, ani autori nevyhlasuje, ani nezaručuje, implicitne ani výslovne, presnosť a úplnosť týchto informácií a nič v týchto informáciách nesľubuje a nevydáva vyhlásenie o budúcich výsledkoch.

Toto vyhlásenie sa vzťahuje aj na články a informácie prevzaté z tohto webového sídla a zverejnené na iných internetových stránkach.